کد: گزارش جلسه سوم

دا دگاه : عمومی حقوقی

تاریخ جلسه : 3/6/87

نام طرفین دادرسی : محمد… علی …

شماره پرونده :87/10/…58

موضوع دادرسی : مطالبه وجه چک

دلایل و منضمات: کپی مصدق یک فقره چک به شماره …2717 و گواهی عدم پرداخت

گردش کار:

خواهان طی دادخواستی به دادگاه اعلام می نماید که خوانده به موجب یک فقره چک عهده بانک سپه به شماره …2717 شعبه …  به مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان به ایشان بدهکار می باشد با توجه به اینکه تاریخ سررسید چک 1/12/86 بوده با وجود مراجعه به بانک محال علیه چک مزبور به علت کسری موجودی برگشت خورده است که نهایتاٌ منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است، علیهذا با عنایت به اصل بقائ دین بر ذمه مدیون تقاضای رسیدگی و بدواٌ صدور قرار تأمین خواسته به میزان وجه چک بابت توقیف اموال خوانده و متعاقباٌ رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت نامبرده به پرداخت اصل وجه چک با احتساب نرخ تورم به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

پس از تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان دادگاه قرار تأمین خواسته صادر می نماید.

جلسه دادگاه :

در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل می گردد خواهان عنوان می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی مطالبه اصل وجه چک به انظمام کلیه خسارات دادرسی می باشد. خوانده در دفاع اظهار می دارد : من بنگاه داشتم و آقای … همکار من بودند در معامله ای زمین برای ایشان خریداری کردم و بعد از حضور در دفتر خانه و حتی تنظیم وکالت مشخص شد که زمین در رهن است با اینکه اینجانب به عنوان متصدی در رؤیت اصل مدارک و حتی حضور در دفتر خانه کوتاهی نکردم ایشان مدعی شدند که ضرر کرده اند و من با وساطت شخصی به نام علی ساسان … حاضر شدم تمام کمیسیون های انجام شده در تمام معاملات را به ایشان طی چک مذکور پرداخت نمایم وایشان هم تعهد دادند که در پرونده دادگاه فردیس از شکایت خود از من بابت کلیه معاملات این بنگاه صرف نظر نماید و چک مذکور را به امانت به آقای … دادم اما خواهان با فریب آن را از امین گرفته و از دادن چک امتناع نمود. خوانده در مقابل این سوال قاضی که آیا دلیل بر امانی بودن چک دارد و آیا قبول دارد که باید وجه آن را بپردازد؟ پاسخ می دهد که دلیلی بر امانی بودن چک ندارم ولی به موجب صورتجلسه مورخه 30/8/86 که به دادگاه ارائه خواهم داد قرار بوده که خواهان از من شکایت نکند و من طی این چک کمیسونها را بپردازم ولی او برخلاف تعهد خود عمل کرده است.

پس از استماع اظهارات طرفین دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه :

در خصوص دعوای آفای محمد … به طرفیت آقای علی … به خواسته مطالبه مبلغ 200000000ریال بابت وجه یک فقره چک و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی دادگاه با ملاحظه اصل مدرکیه خواهان که چک شماره …2717مورخه 1/12/86 می باشد و دفاعیات خوانده و قبول بدهی خود مستنداٌ به ماده 313 ق. ت و مواد 198 و519 و520 و522 ق. ا. د. م خوانده را به پرداخت مبلغ 200000000ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای دادنامه و پرداخت مبلغ 395000تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

 

تحلیل رای:

رای اصداری از لحاظ شکلی و ماهوی صحیح بوده و مواد استنادی نیز مناسب می باشد:

چک مستند دعوا طبق اقرار خود خواهان مدت دار بوده و تاریخ سررسید جک 1/12/86 می باشد که طبق بند دال ماده13 ق.ص.چ چک مدت دار حقوقی بوده و قابلیت طرح شکایت کیفری را ندارد اما اقدام دادگاه در اخذ خسارت احتمالی از خواهان جهت صدور قرار تامین خواسته صحیح نمی باشد زیرا چک برگشتی مذکور منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است و طبق رای وحدت رویه شماره 536 مورخه 10/7/69 گواهی بانک محال علیه دائر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و طبق بند ج ماده 108 ق.ا.د.م در مورد اوراق تجاری واخواست شده صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی باید صورت پذیرد . مواد استنادی نيز مناسب می باشد ماده 198 ق.ا.د.م دلالت دارد بر اینکه اگر حق یا دینی به عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است و ماده 519 و 520 ق.ا.د.م نیز در مورد خسارات دادرسي از جمله هزینه دادرسی می باشد و ماده 523 در رابطه با خسارت احتمالی می باشد.