اگرخانمی بدون اجازه کارت عابربانک همسرش را برده و از آن سوء استفاده نماید، سرقت محسوب میشودیاخیانت درامانت؟