با صدور اجراییه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک، به نفع بنده، اکنون در حال طی مراحل انتقال سند در دفترخانه هستم که از طریق استعلام اداره ثبت متوجه شدم که سندمذکور در رهن بانک مسکن میباشد.در حالیکه ملک را بعنوان سند آزاد خریداری نموده بودم. لذا مانع انتقال سند به نام بنده شده است. آیا در مرحله اجرا میتوانم درخواست فک رهن بدم یا باید دادخواست جدیدی بدم؟؟