دادگاه : جزایی اطفال

تاریخ جلسه : 13/4/88

نام طرفین دادرسی : محسن… محمد…

شماره پرونده : 88/118/…870

موضوع دارسی : ایراد صدمات بدنی عمدی با شی تیز

شاکی با تقدیم شکوائیه ای به دادسرا عنوان نموده است :

پسرم به نام شاهین…درب منزل ایستاده بوده است که شخصی به نام محمد…به پسرم می گوید گوشی موبایلت را بده و وقتی گوشی را به او نمی دهد محمد…از منزلشان دو عدد شیشه نوشابه را آورده و به هم زده و می شکند و به طرف فرزندم حمله می کند و با شیشه نوشابه دست فرزندم را مجروح می کند. پسرم فرار می کند و به سمت خانه خواهرش می رود. ولی آن پسر به سوپرمارکت محله می رود و دوباره دوعدد شیشه نوشابه را بر می دارد و به فرزندم دوباره حمله می کند و پدر محمد به نام فرامرز…از راه می رسد و پسرم را مورد کتک کاری قرار می دهد و می خواسته او را خفه کند و گوشی موبایل او را به زمین می کوبد و فحاشی می نماید که پلیس و مردم پسرم را از دست او نجات می دهند.

گزارش پزشک قانونی:

خراشیدگی سمت راست گردن (حارصه)، کبودی سمت چپ گردن، سرخ شدگی انگشت سوم دست چپ، بریدگی ناحیه تحتانی بازوی راست(دامیه) که در اثر اصابت جسم سخت در تاریخ مراجعه به پزشک ایجاد شده است ارش خراشیدگی سمت راست گردن به میزان نیم درصد دیه کامل تعیین می گردد. همچنین کبودی مختصر سمت چپ قفسه سینه نیز به سایر ضایعات اضافه می شود.دو نفر مغازه دارکه شاهد درگیری بوده اند هر دو در کلانتری شهادت می دهند.

پرونده به شعبه 29 دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می شود که دادیار دستور جلب متهم را صادر می کند . با حضور متهمین و شاکی در دادسرا شاکی شکایت خود را عنوان می دارد. متهم محمد غلامی موضوع شکایت شاکی دائر برایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه نوشابه را می پذیرد.

فرامرز…موضوع شکایت دائر بر تهدید را قبول ندارد، ولی ضرب و جرح وارده توسط فرزندش را می پذیرد.

پرونده به دستور دادیار به علت احراز سن متهم که 15 سال تمام قمری می باشد، جهت انجام تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال به شعبه 12 بازپرسی ارجاع می شود که اختصاص به این امر دارد.

قرار تامین :

برای متهم قرارکفالت به مبلغ سه میلیون تومان صادر می شود، که متهم با معرفی کفیل آزاد می گردد.

قرار مجرمیت :

قرا مجرمیت متهم به ارتکاب ایراد صدمات عمدی با شی تیز با توجه به 1- شکایت شاکی 2- گزارش مراجع انتظامی 3- گواهی پزشکی قانونی 4- شهادت شهود 5- سایر قرائن منعکس در پرونده مستنداٌ به مواد 367 و 480 و 481 و 484 و 485 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی صادر می شود .

در خصوص اتهام معاونت در ایراد صدمات فوق و نیز تهدید منتسب به پدر متهم، آقای فرامرز…فاقد دلایل مثبته ، بزه منتسبه محرز نمی باشد و مستنداٌ به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد، قرار قابل اعتراض است.

كيفرخواست:

در خصوص اتهام آقاي محمد…دائر به ارتکاب ایراد صدمات عمدی با شی تیز با توجه به 1- شکایت شاکی 2- گزارش مراجع انتظامی 3- گواهی پزشکی قانونی 4- شهادت شهود 5- سایر قرائن منعکس در پرونده مستنداٌ به مواد 367 و 480 و 481 و 484 و 485 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی مجرميت نامبرده محرز مي باشد، مجازاتش تقاضا مي گردد .

پرونده به استناد بند یک ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران به شعبه 74 شورای حل اختلاف جهت سازش ارجاع می گردد، که شاکی در جلسه شورا گذشت قطعی و منجز خود را نسبت به آقای محمد…اعلام می دارد.پرونده طی لایحه دادستان به شعبه 118 دادگاه جزایی ارجاع می شود .

جلسه رسیدگی :

جلسه رسیدگی به تاریخ 13/4/88 در وقت مقرر تشکیل می گردد، شاکی حضورندارد، متهم علیرغم ابلاغ حضورنیافته، لایحه ای هم ارسال ننموده است ، نماینده دادستان طی لایحه ای تقاضای مجازات متهم را نموده است، داگاه پس ازملاحظه لایحه تقدیمی دادستان و سازش نامه تنظیمی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای محمد…ف. فرامرز 15 ساله دایربرایراد صدمات عمدی با شی تیز با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات وی در دادسرا و گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود مضبوط در پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و لایحه نماینده دادستان و اقرار صریح متهم در دادسرا و عدم حضورش در جلسه دادگاه علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی مجرمیتش احراز می گردد و از حیث جنبه خصوصی جرم با عنایت به اعلام گذشت منجز شاکی طی لایحه تقدیمی به شورای حل اختلاف، مستنداٌ به بند دوم از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری،قرارموقوفی تعقیب صادرو اعلام می گردد. لکن از حیث جنبه عمومی جرم مستنداٌ به مواد 614 و 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ صغر سن مشارالیه و گذشت شاکی ، نامبرده را به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

تحلیل رای:

راي صادره از نظر شكلي و ماهوي صحیح بوده و مواد استنادی نیز مناسب می باشد :

اتهام متهم ايراد ضرب و جرح عمدي با شي تيز بوده كه با شهادت شهود ، اقارير صريح متهم و اخذ نظريه پزشكي قانوني اثبات گرديده است . تحقيقات مقدماتي انجام شده كامل مي باشد و قرار تامين صادره با در نظر گرفتن سن متهم مناسب مي باشد . قرار مجرميت و كيفرخواست صادره صحيح بوده، اتهام و دلايل آن به درستي در آن قيد شده و مواد استنادي نيز مناسب مي باشد.

پرونده جهت صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع مي گردد و در آنجا شاكي خصوصي منجزاٌ گذشت خود را نسبت به متهم اعلام داشته است، بنابراين جنبه خصوصي جرم منتفي مي باشد. لذا قاضي محترم به درستي قرار موقوفي تعقيب متهم را از حيث جنبه خصوصي صادر نموده است . اما جرم مذكور جنبه عمومي نيز دارد كه به استناد تبصره ذيل ماده 614 ق.م.ا مجازات مرتكب را سه ماه تا يكسال حبس اعلام داشته است. اما قاضي محترم با در نظر گرفتن سن متهم و گذشت شاكي خصوصي با اعمال ماده 22 ق.م.ا مجازات مذكور را تخفيف داده و به جزاي نقدي تبديل نموده است.