دادگاه : عمومی جزایی

تاریخ جلسه : 5/12/87

نام طرفین دادرسی : حجت اله… رجب…

موضوع دادرسی : کلاهبرداری ( فروش مال غیر)

دلایل و منضمات : 1- کپی مصدق مبایعه نامه شماره …12مورخه 22/2/87         2- دلایل پرداخت ثمن            3- عنداللزوم شهادت شهود و تحقیقات و معاینه محلی

گردش کار :

شاکی با تقدیم شکوائیه ای به دادسرا به شرح ذیل اعلام جرم نموده است:

اینجانب در مورخه 22/2/87 یک دستگاه آپارتمان به مساحت 38 متر مربع واقع در…خیابان یازدهم غربی پلاک …25 فرعی از 146 اصلی را به مبلغ چهل و نه میلیون تومان از آقای رجب… به موجب مبایعه نامه شماره …12 خریداری نموده وکلیه ثمن معامله نیز پرداخت گردیده است که کلیه مدارک آن موجود می باشد اما سند رسمی تنظیم نگردیده است، متاسفانه مدتی قبل نامبرده مبادرت به فروش مال غیر نموده و آپارتمان مذکور را به شخصی به نام آقای ابوالفضل… فروخته است و ملک اکنون در تصرف نامبرده می باشد، نظر به اینکه عمل نامبرده توسل به وسایل متقلبانه به منظور بردن مال غیر محسوب می گردد، بدینوسیله تعقیب و مجازات مرتکب به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مورد استدعاست. ضمناٌ نامبرده فراری می باشد و اطلاعی از محل اختفای وی ندارم.

پرونده در شعبه… بازپرسی ثبت و تحقیقات جریان می یابد به تقاضای شاکی قرار تحقیق و معاینه محلی صادر می گردد و در پی اجرای قرار مشخص می گردد که ملک موصوف در ید آقای ابوالفضل… می باشد، که به موجب سند رسمی مدعی مالکیت می باشد.استعلامی از اداره ثبت اسناد و املاک برای شناسایی مالک پلاک ثبتی مذکور صورت می گیرد که مشخص می شود که آپارتمان در مورخه 15/3/87 توسط مالک رسمی آقای رجب…به آقای ابوالفضل… منتقل شده است .

آقای… در بازجوی به عمل آمده در کلانتری عنوان می نماید که ملک را در مورخه 15/3/87 از اقای رجب…به مبلغ یکصد و سه میلیون تومان خریداری نموده و از تاریخ 25/3/87 ملک در تصرف وی می باشد. به تقاضای شاکی جلب سیار متهم صادر می گردد

قرار مجرمیت :

برای متهم آقای رجب…به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با توجه به شکایت شاکی 2- پاسخ استعلام ثبتی 3- اظهارات متصرف ملک 4- سایر محتویات پرونده مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری قرار مجرمیت صادر می گردد.

کیفرخواست:

برای متهم آقای رجب… به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با توجه به شکایت شاکی 2- پاسخ استعلام ثبتی 3- ملاحظه مبایعه نامه و دلایل پرداخت ثمن 4- اظهارات متصرف ملک 5- متواری بودن متهم و سایر محتویات پرونده مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مجرمیتش محرز بوده تقاضای مجازات ناتمبرده می گردد.

پرونده طی لایحه دادستان به دادگاه ارجاع می گردد و در شعبه …12 دادگاه جزایی ثبت ، وقت رسیدگی تعیین و به دستور قاضی وقت رسیدگی و مفاد کیفرخواست صادره برای آگاهی متهم یک نوبت در جراید کثیرالانتشار اگهی می گردد.

جلسه دادگاه :

در وقت مقرر در مورخه 5/12/87 جلسه رسیدگی با حضور شاکی تشکیل می گردد، متهم غایب است و علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی در جلسه حضور نیافته و لایحه ای هم ارسال ننموده است. نماینده محترم دادستان طی لایحه ای به دفاع از کیفرخواست پرداخته و تقاضای مجازات متهم را نموده است. شاکی عنوان می دارد که شکایت به شرح شکوائیه تقدیمی بوده ، وقتی ملک را از آقای … خریدم مدتی بعد به علت فوت برادرم، حدود 40 روز به شهرستان رفتم و تنظیم سند رسمی ممکن نگردید. وقتی برگشتم متوجه شدم متهم از این غیبت من سوء استفاده نموده و ملک را به شخص دیگری فروخته و متواری گردیده است، اکنون نیز هیچ اطلاعی از مخفیگاه او ندارم.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای رجب…ف رمضان به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای حجت اله… ف مهدی، با توجه به کیفرخواست صادره و اظهارات نماینده دادستان طی لایحه تقدیمی و اظهارات شاکی و ملاحظه مبایعه نامه شماره …12مورخه 22/2/87 و اظهارات متصرف ملک و اینکه متهم متواری بوده و علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی حضور نیافته و دفاعی ننموده است، بزه منتسبه محرز بوده، فلذا دادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، رای به محکومیت متهم موصوف علاوه بر رد اصل مال دریافتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل وجه دریافتی و تحمل سال حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

تحلیل رای:

رای اصداری از لحاظ شکلی و ماهوی صحیح بوده مواد استنادی و مجازات تعین شده نیز مناسب می باشد:

  • استنباط قاضی محترم در مورد جرم واقع شده که کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر بوده صحیح می باشد زیرا متهم در معامله اول بوسیله مبایعه نامه که یک سند عادی می باشد اقدام به فروش شش دانگ یک ملک به شاکی نموده است، سپس همان ملک را با سند رسمی در معامله ایی دیگر به متصرف ملک فروخته است که جرم مذکور انتقال مال غیر بوده نه معامله معارض و انتقال مال غیر از مصادیق کلاهبرداری می باشد.
  • عناصر مادی جرم کلاهبرداری که توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری است نیز حاصل گشته است.
  • متهم متواری بوده و علیرغم ابلاغ اتهام ووقت رسیدگی، از طریق انتشار آگهی در روزنامه، حضور نیافته و در برابر اتهام انتسابی دفاعی ارائه ننموده است لذا با در نظر گرفتن موارد مذکور اتهام اثبات شده است.

 

  1. مجازات تعیین شده نیز صحیح می باشد زیرا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، متهم به کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به جزای نقدی معادل مال ماخوذه و حبس از یک تا هفت سال محکوم می گردد.